Regulamin korzystania z serwisu horizon-lms.pl

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu e-learningowego horizon-lms.pl (dalej „Regulamin”) oraz korzystania z niego przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest BC Inter Media Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Dworcowej 2, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000401933, nr REGON 122444886, NIP 6282257410 (dalej: „Administrator” lub „Właściciel”).
 3. Serwis e-learningowy horizon-lms.pl (dalej: „Serwis”) to platforma działająca w sieci Internet pod adresem: https://horizon-lms.pl umożliwiająca udostępnianie i korzystanie z Treści e-learningowych.
 4. Treści e-learningowe (dalej „Treści”) to szkolenia e-learningowe oraz inne materiały o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub demonstracyjnym, które zamieszczane są w Serwisie przez Administratora, w tym na zlecenie Pośredników, w celu umożliwienia korzystania z nich przez użytkowników Serwisu.
 5. Pośrednik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Administratorem umowę o udzielenie dostępu do określonych Treści zamieszczonych w Serwisie dla wskazanych przez siebie Użytkowników.
 6. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która została zaproszona do korzystania z Serwisu przez Administratora lub Pośrednika (dalej: „Użytkownik”). W szczególności osoba taka wraz z zaproszeniem otrzymuje kod weryfikacyjny niezbędny do rejestracji w Serwisie.
 7. Konto Użytkownika (dalej: „Konto”) oznacza indywidualne konto zarejestrowane w Serwisie, przypisane do Użytkownika, oznaczone poprzez indywidualną nazwę Użytkownika (login) oraz ustalone przez niego hasło.
 8. Warunkiem przystąpienia do Serwisu przez Użytkownika jest założenie przez Użytkownika konta w Serwisie – w tym celu powinien on wejść na stronę https://horizon-lms.pl/ oraz:
  1. podać dane niezbędne do założenia Konta,
  2. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu i wyrazić zgodę na ich postanowienia (w tym w szczególności na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  3. opcjonalnie – wyrazić zgodę na wysyłanie na jego adres mailowy Newsletterów z informacjami o charakterze handlowym, marketingowym lub promocyjnym dotyczącymi Serwisu i udostępnianych w nim Treści.

§ 2 Konto w Serwisie

 1. W celu założenia Konta w Serwisie Użytkownik powinien podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane:
  1. nazwę Użytkownika (login),
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres e-mail,
  5. hasło,
  6. kod weryfikacyjny.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych.
 3. Po otrzymaniu przez Administratora zgłoszenia rejestracji Konta, Administrator dokonuje jego aktywacji w Serwisie informując Użytkownika o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie na Konto odbywa się przy użyciu: nazwy Użytkownika (loginu) oraz hasła.
 5. Dane Użytkownika, podawane w formularzu zgłoszeniowym, mogą być przez niego edytowane w profilu Użytkownika bezpośrednio w Serwisie. Użytkownik jest odpowiedzialny, aby na jego koncie znajdowały się aktualne dane.
 6. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z Konta w Serwisie i zażądać jego usunięcia. W tym celu Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności „Usuń moje konto” dostępnej w jego profilu Użytkownika. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, a dane osobowe Użytkownika są usuwane z Serwisu.
 7. Ponieważ cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia świadczenie na jego rzecz usług w Serwisie, Użytkownik który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych powinien usunąć swoje konto.
 8. Administrator ma prawo zablokować i/lub usunąć Konto Użytkownika, jeżeli działania Użytkownika związane z korzystaniem z usług Serwisu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia podstawy do zablokowania Konta, Użytkownik zostanie wezwany drogą mailową do złożenia wyjaśnień, a konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśniania powyższych okoliczności z Użytkownikiem. W razie stwierdzenia przez Administratora braku naruszeń dających podstawę do usunięcia Konta zostanie ono odblokowane. W przeciwnym razie Administrator usunie Konto i powiadomi o tym Użytkownika.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Konta (nie loguje się na Konto) przez okres co najmniej 12 miesięcy Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika z własnej inicjatywy.
 10. Zasady usunięcia kont użytkowników zgłaszających się do Serwisu poprzez Pośredników mogą być inne niż opisane w niniejszym regulaminie, co wynika z ustaleń zawartych pomiędzy Właścicielem a Pośrednikiem. Pośrednik zobowiązany jest do poinformowania zapraszanych przez siebie Użytkowników o tych zasadach.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania dostępu do swojego konta osobom trzecim. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoją nazwę Użytkownika (login) oraz hasło i nie przekazywać ich osobom trzecim.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu,
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora i Pośredników,
  3. powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,
  4. niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu.
 2. Naruszenie przez Użytkownika zobowiązań wymienionych w pkt. 1 powyżej może skutkować usunięciem Konta Użytkownika i/lub podjęciem przez Właściciela lub Pośrednika odpowiednich kroków prawnych i/lub technicznych mających na celu zabezpieczenie ich interesów oraz interesów pozostałych Użytkowników Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika dostępu do sieci Internet i energii elektrycznej oraz posiadania urządzenia z zainstalowaną odpowiednią przeglądarką internetową. Użytkownik odpowiada za zapewnienie łączności z Internetem, dostęp do energii elektrycznej oraz poprawne działanie swojego sprzętu i oprogramowania.
 4. Administrator do korzystania z Serwisu zaleca jako optymalną aktualną wersję przeglądarki internetowej Google Chrome (w tym na urządzeniach mobilnych), a opcjonalnie Mozilla Firefox lub MS Edge. Jednocześnie Administrator nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 5. Administrator nie pobiera żadnych opłat bezpośrednio od Użytkowników za dostęp do Serwisu, jednakże za dostęp do sieci Internet oraz energii elektrycznej, właściwi operatorzy, z których usług korzysta Użytkownik, mogą pobierać opłatę zgodnie ze swoją taryfą.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami, za które odpowiada Użytkownik lub dostawca usług Internetowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do występowania przerw w dostępie do Serwisu i świadczonych usług, w szczególności z powodu:
  1. prowadzenia prac serwisowych lub rozwojowych,
  2. z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym z powodu działania siły wyższej.   

§ 5 Prawo autorskie

 1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie Treści podlegają ochronie prawa autorskiego. Wszystkie prawa do Treści udostępnianych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu przysługują Administratorowi lub uprawnionym osobom trzecim, w tym w szczególności Pośrednikom.
 2. Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do odtwarzania udostępnionych mu Treści bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do utrwalania, ani do rozpowszechniania udostępnionych mu za pośrednictwem Serwisu Treści w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek technik informatycznych lub audiowizualnych, chyba że zezwalają mu na to przepisy obowiązującego prawa.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych Użytkownika podanych w celu założenia Konta w Serwisie jest Administrator.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić wysoki poziom ochrony zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora zgodnie z, w celach i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności Serwisu, dostępnej na stronie Serwisu pod adresem: https://horizon-lms.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności Serwisu stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator uprawniony jest do przekazania Pośrednikowi danych osobowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Serwisu lub zamieszczonych na nim treści z wykorzystaniem kodów weryfikacyjnych dystrybuowanych przez Pośrednika. Dane te obejmują:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email;
  3. datę rejestracji w Serwisie;
  4. datę użycia kodu weryfikacyjnego.
 5. Przekazanie danych określonych powyżej jest niezbędne do realizacji przez Pośrednika jego obowiązków związanych z obsługa sprzedaży przez Internet.
 6. Szczegółowe zasady wykorzystania danych określonych w ust. 4 przedstawiane są Użytkownikowi przez Pośrednika w ramach procesu dystrybucji kodów weryfikacyjnych.
 7. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przekazanie swoich danych osobowych Pośrednikowi od którego otrzymał on kod weryfikacyjny to powinien on powstrzymać się od użycia tego kodu i zwrócić się do Pośrednika w celu uzyskania dalszych informacji o sposobie procedowania w takim wypadku.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@bcintermedia.pl, w terminie 14 dni od chwili ujawnienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. nazwę użytkownika (login) oraz imię i nazwisko Użytkownika,
  2. opis przedmiotu reklamacji, w tym informacje na temat urządzenia służącego do korzystania z Serwisu (np. laptop, tablet), wersji systemu operacyjnego oraz wersji przeglądarki internetowej służącej do uruchomienia Serwisu,
  3. treść żądania Użytkownika.
 3. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. W tym terminie Administrator może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, co może przedłużyć czas jej rozpatrzenia o czas oczekiwania na uzupełnienie informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w profilu Użytkownika, chyba że w reklamacji Użytkownik wskaże inny adres e-mail.
 5. W przypadku pytań lub problemów dotyczących Serwisu Użytkownik może skorzystać z pomocy pod adresem e-mail: biuro@bcintermedia.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika na stronie Serwisu pod adresem: https://horizon-lms.pl/regulamin oraz w siedzibie Administratora.
 2. Z Regulaminem można zapoznać się w każdej chwili, w tym przed rejestracją Konta w Serwisie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili potwierdzenia zapoznania się z jego treścią w trakcie zakładania Konta w Serwisie.
 4. Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych lub związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych usług, o czym będzie informował Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.